دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سینا   فروزش

پست الکترونیکی : s-forouzesh@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : تاریخ

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی تاریخ

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1389/07/01

سینا فروزش

محل خدمت:   دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استادیار

^